ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
โดยแพทย์และทีมดูแลผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง บ้านแสนรัก

ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลจากออกจากโรงพยาบาล ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาต (แพทย์ พยาบาล นักบำบัด) จะเยี่ยมบ้านเป็นระยะ (รายสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือรายเดือน) เพื่อประเมิน ติดตาม เก็บตัวอย่าง และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นตามความต้องการของคนที่คุณรัก แพ็กเกจรวมบริการต่อไปนี้ และผู้ดูแลสามารถเลือกบริการเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยได้

บริการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอาการ ดังนี้

ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพหรือพิการ ซึ่งต้องการการดูแลระยะยาว หรือโรคเรื้อรังหรือภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน หรือโรคอัลไซเมอร์

ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งต้องการการดูแลและการสนับสนุนเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง

ผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง และต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวและต้องการความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน

การดูแลของบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

รับการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยทีมพยาบาลจะคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้รับยาตามคำสั่งแพทย์อย่างถูกต้อง ดูแลเรื่องสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แนะนำเรื่องโภชนาการแก่ญาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพจิต คอยให้กำลังใจ
และพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส

การดูแลด้านกายภาพ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น

การดูแลด้านจิตใจ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักจิตวิทยาคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส คอยพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

สภาพแวดล้อม

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เช่น มีห้องพักที่กว้างขวาง มีเตียงที่นอนสบาย มีห้องน้ำที่สะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น

ราคา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความต้องการของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สาขาของเรา

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
โดยแพทย์และทีมดูแลผู้เชี่ยวชาญ

บริการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอาการ ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

โรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต

โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ 
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม

โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว

โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 เช่น โรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม

โรคระบบประสาท  เช่น โรคอัลไซเมอร์
โรคพาร์กินสัน

การดูแลของ
บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

รับการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยทีมพยาบาลจะคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้รับยาตามคำสั่งแพทย์อย่างถูกต้อง ดูแลเรื่องสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แนะนำเรื่องโภชนาการแก่ญาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพจิต คอยให้กำลังใจ
และพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส

การดูแลด้านกายภาพ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น

การดูแลด้านจิตใจ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักจิตวิทยาคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส คอยพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

สภาพแวดล้อม

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เช่น มีห้องพักที่กว้างขวาง มีเตียงที่นอนสบาย มีห้องน้ำที่สะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น

ราคา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความต้องการของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สาขาของเรา